Egyiptom I.
                               
Amon - A nyolc ősi isten egyike,
Amon-Ra ként az istenek királya.
Amszet - Egyike a négy Hórusz-gyermeknek.
Anat - A háború istennője, Ra lánya.
Anubisz - A temetők, a halottak istene.
Anuket - A Nílusi zuhatagok vidékének védőistennője.
Apisz - Memphisz szent bikája, a termékenység istene.
Apuaut - Halotti és hadistenség.
Aton - Mint sugárzó napkorongot Napistenként imádták.
Atum - Napisten, Re-Atumként a leáldozó napot jelentette.
Básztet - Az örömök istene.
Bész - A vajúdó asszonyok és a várandós anyák védőistene.
Duamutef - Hórusz négy fiának az egyike.
Epet - Szülést segítő víziló-istennő.
Geb - Földisten, Nut égistennő férje.
Hapi - A Nílus-isten neve.
Hathor - A szerelem, a vidámság, a bőség és az ég istennője.
Heket - A szülés istennője.
Henti-Imentu - Anubisz istennel eggyé olvadt halotti istenség.
Heper - Napistenség Helinpokszban.
Hnum - A termékenység és az alkotás istene. Korongon formálta az embereket, s az isteneket. 
Horpokratész - Ozirisz és Izisz fiának, a gyermek Hórusznak a neve.
Hórusz - Ozirisz halála után ő lett az élők istene, s mindenkori fáraó.
Ihi - A zene istene, a szerelem és az ég istennőjének Hathornak a fia.
Imhotep - Dzsoszer király tanácsadója, majd a gyógyítás istene.
Ízisz - Ozirisz nővére és egyben a felesége, minden előlény szülőanyja.
Kebehszenuf - A Hórusz-Gyermekek egyike.
Maat - Az igazság, a jog, a rend istennője.
Mandulisz - Napisten.
Min - Termékenységisten, Koptosz sivatagi terület védőistene.
Mnevisz - Hélioposz szent bikája.
Montu - Théba helyi főistensége, valahol a háború istene is.
Mut - Keselyűistennő, Amon isten felesége
Nechbet - Elkab város keselyű alakú istene.
Nefertem - Ptah isten és Szahmet istennő fia, az ifjúság istene.
Néith - A háború és a fegyverek istennője.
Nephtüsz - Izisz, Ozirisz és Szeth nővére, a halottak istene.
Nut - Égistennő, Geb földisten felesége.
 Ozirisz - Termékenységisten, majd a halottak legfelsőbb istene.
Pahet - Oroszlánfejű viharistennő.
Ptah - Memphisz fő istensége, a kézművesek és a művészek pártfogója.
Ra - Napistenség a Középbirodalom idején a thébai Amonnal összekapcsolódva Amon-Ra.
Resef - Hadisten, eredetileg a mennydörgés kánaáni-föníciai istensége volt.
Su - A levegő istene.
Sekmet - A háború istennője.
Szelket - Skorpió Istennő, a zsigerek oltalmazója.
Szerapisz - A világ ura, gyógyítóisten.
Szesat - Az írás istennője.
Széth - Ozirisz testvére, Felső-Egyiptom pusztító istene.
Szobek - Krokodilnak ábrázolt Nílus-isten. 
Szokárisz - Memphisz környékén a halottak istene.
Szóthisz - A Sirius csillag istennője, a Nílus áradásának megindítója.

Tefnut - Su levegőisten nővére és egyben felesége.
Thot - Holdisten és a tudományok istene, a kézművesek és a művészek patrónusa.
Toerisz - A vajúdó asszonyok, és a gyermekágyas anyák oltalmazója. 
Ureusz - A kobrakígyó nevéből származtatott védőistenség.
Uto - Kígyóistennő, Alsó-Egyiptom védőistensége.A dzsed-oszlop egyike a legősibb egyiptomi amuletteknek, már az I. dinasztia korából is találtak példányokat. Ez tulajdonképpen egy olyan oszlop, mely az alapjánál szélesebb, mint a közepénél, a tetejét pedig négy vízszintes rúd szeli át. A dzsed eredetileg talán egy gabonakévékkel övezett májusfaszerű oszlop kicsinyített mása lehetett. Az. i. e. II. évezredtől kezdve Osiris hátgerinceként értelmezik, vagyis a Világfa egy ősi szimbólumaként szolgált. A piramisszövegekben a fáraó két dzsed-oszlopon hág fel az égbe. Az eredetileg fekvő helyzetű oszlop felállításának ünnepsége Osiris feltámadását szimbolizálta. Hieroglifa formájában a tartósságot, az állandóságot jelenti. Amulettként tehát ezeknek a tulajdonságoknak a biztosítását és megőrzését szolgálta. Mivel Osiris a halottak ura, természetesen az ő amulettje a legbiztosabb védelmező a halottak számára. A Halottak Könyvének 155. fejezete szerint a következőeket kell elmondani a dzsed-oszlop fölött:

„Emelkedj fel, ó Osiris!
Gerinced most a tiéd,
Ó mozdulatlan szívű isten!
Nyakadba erő és szilárdság költözött,
Lépj fel trónusodra, ó Osiris!
Íme, öntök az áldott vízből,
Hogy megszenteljem lábaidat.
Elhoztam néked az arany Dzsedet...
Örvendj hát, Osiris, e mágikus jel láttán!”
            
       

Az amulettnek szikomorfából készített foglalata van, melyet egy darabig ankham-virágok vizében tartanak. Az amulettet a temetés napján a halott nyakára teszik, így szentséges szellemmé válik az Alvilágban.A test kiegyenesítése rendkívül fontos szerepet játszik a halotti kultuszban. A holttest vízszintesen fekszik, a függőleges helyzet az életbe való visszatérést, a feltámadást jelzi. A két fokozat (a vízszintes és a függőleges) egyesítése adja az egyik legsokrétűbb szimbólumot: a keresztet, mely így az élet győzelmét hirdeti a halál felett.
Horus szeme, más néven az udzsat-szem szintén népszerű amulett volt, egyszerre jelképezte a napot és a holdat, mivel azok időnként ugyanúgy elveszthetik épségüket (nap- és holdfogyatkozások, holdfázisok), mint Horus a Seth-tel vívott harca során, akit azután Thot gyógyított meg. Maga az udzsat szó épet jelent. Horus jobb szeme felelt meg a napnak, a bal pedig a holdnak. Az udzsat-szemet gyakran lapis lazuliból vagy smaragdból készítették, vagy zöld, esetleg kék színű fajanszból, és arannyal díszítették. Feladata, mint általában a szemamuletteknek, a rontás elhárítása, a szemmel verés visszafordítása.