Héraklész

A legdicsőbb görög hős, Héraklész, a halhatatlan Zeusz és a halandó Alkméné fiaként született.Már gyermekkorában is erősebb volt bármely érett férfiúnál.Egy éjszaka két hatalmas kígyó mászott az ágyába és mikoron Héraklész felriadt álmából a neszre a puszta két kezével vetett véget a kígyók életének. Szájról szájra járt a csoda híre és Teiresziasz a vak jós hősi életet jósolt a kisfiúnak és élete végén pedig halhatatlanságot.Amikor Héraklész felnőtt Thébaiba sereglettek a tanítók, hogy a legfontosabb tudományokra oktassák az ifjút. Héraklész értelmes tanítvány volt,mert míg mások hosszú ideig tanultak ő néhány nap alatt elsajátította a tudományokat. Gyors eredménnyel haladt a fegyverforgatás,kocsihajtás és a zenetanulás terén is. Viszont nagyon lobbanékony természetű volt,mert mikor egyszer a zenetanára megdorgálta,akkor ő a tanár fején verte szét a lantot,aki bele halt ebbe az incidensbe.Apja Zeusz látta tettét és büntetésből a hegyekbe küldte pásztorkodni.Amint egyszer a nyájat legeltette felfigyelt két gyönyörű női alakra,kik felé igyekeztek. Az egyik pompás,bár szerény ruhát viselt,míg a másik arannyal szegélyezettet és arany gyémánt csillogott rajta.A gazdag öltözetű megelőzte társnőjét és Héraklész elé lépett:-Válasz kísérődül és én az élet legkellemesebb útjain vezetlek majd.Ő volt a Gyönyör Istennője.Mire befejezte épp odaért a másik,ki egyszerű,de pompás ruhát viselt és ő is megszólította:-Ami jó és ami emberi vágyra méltó,abból az Istenek semmit nem adnak munka nélkül,ha engem választasz,akkor dicső életutad lesz,mely végén elnyered Atyád jutalmát,a nevem az Erény Istennője.Aztán a két alak szertefoszlott.Héraklész egy pillanatig sem tétovázott,az Erényt választotta.Aztán eljött az idő és Zeusz megenyhült és visszaküldte a fiát Thébaiba.Ahogy ment az úton az ellenséges Minüek egy csapatával találkozott,kik elindultak a városba a sarcért. Héraklész mikor megtudta milyen járatban vannak egymaga elpusztította az ellenség csapatát. Aztán a városban a fellázadt emberek segítségére sietett,ahol is fényes győzelmet arattak és Héraklész megölte a Minüek királyát. Egész Görögország szerte elterjedt a híre a hős tettének.Az Olümposzi Istenek viszont megajándékozták nemes tettéért.Apollóntól ijjat és nyilakat,míg Héphaisztosztól tegezt és Hermésztől gyönyörű kardot kapott.Ezek a fegyverek legyőzhetetlenné tették a hőst. Aztán Mükénébe ment Eurüsztheuszhoz,aki rokona volt és nagyon irigyelte a hőst és szerette volna megalázni. Az ősi jogra hivatkozva követelte,hogy Héraklész végezzen el neki tíz munkát és akkor szabad lehet és nem tartozik többé neki. Héraklész Delphoiba ment tanácsért és ott megtudta,hogy köteles elvégezni a rárótt feladatokat.A hőst mélységesen lesújtotta ezen jóslat, de eleget akart tenni Eurüsztheusznak és nem vonakodott elvégezni a rárótt feladatokat.


Az első feladat:

Megölni és elhozni a nemeai oroszlán bőrét.Héraklész annak rendje módja szerint eleget tett a feladatnak és magára terítve vitte el az oroszlán bőrét, amitől a király annyira megijedt, hogy azután nem engedték be a palotába, hanem a szolgákkal üzent ki neki, hogy mi lesz a következő feladat.

 

A második feladat:

A lernai hidra elpusztítása volt,amiben segítkezett neki egy jó pásztor is,mert ő nyújtotta a hősnek a zsarátnokokat, mellyel kiégette a hidra levágott fejét, hogy az ne nőjjön vissza.Aztán a levágott hidra vérében megmártotta a nyilait és akiet ezekkel a nyilakkal eltalált az nem menkült meg a haláltól.

 

A harmadik feladat: 

Az erümanthoszi vadkan elfogása. A vadkan Phóphisz város környékét tartotta rettegésben és hatalmas agyarai halált hoztak emberre és állatra egyaránt. A vérengző vadat az erümanthoszi erdőkből a magas hegyekbe csalta, és ott egy óvatlan pillanatban belelökte a kant egy hóval teli árokba. A vadkan teljesen kimerült, így Héraklész élve elfoghatta, megkötözte lábait és Mükénébe vitte.

 

A negyedik feladat:

Hogy élve befogja Artemisz istennő kerüneiában (Akhaia és Arkadia határán) élő aranyszarvú és rézlábú szarvasünőjét. Eurüsztheusz abban reménykedett, hogy Artemisz megharagszik Héraklészre. Az ünő a legóvatosabb állat volt az egész világon, és minden apró nesztől eliramodott, elfogását az is nehezítette, hogy rendkívül gyors volt. Kerek egy évig üldözte Héraklész, míg végül sikerült elfognia. Az állat szintén Mükénébe került. Héraklész, hogy elkerülje az istennő haragját, engesztelésül gazdag áldozatot mutatott be és az istennő megbocsátott neki.

 

Az ötödik feladat:

Ki kellett takarítania Augeiász istállóját egy nap alatt. Augeiásznak hatalmas csordája volt, istállóját pedig úgy elborította a szenny és a mocsok, hogy ennek „emlékét” ma szállóige őrzi. Héraklész felajánlotta neki, hogy egy nap alatt kitakarítja az istállót, ha megkapja a csorda egy tizedét. Szinte lehetetlennek tűnt a feladat teljesítése, de Augeiász beleegyezett a fogadásba és Héraklész munkához látott; persze nemcsak erejét, hanem leleményességét is használta. Két folyó vizét vezette be az istálóba és a víz áramlása minden munka nélkül kitakarította az istálót. Augeiász becsapta,mert nem adta oda a neki járó fizetséget,de ez egy másik történet.

 

A hatodik feladat:  

A krétai vadbika elfogása,melyet gyorsan és könnyen teljesített.

 

A hetedik faladat:  

Diomédész király emberhússaltáplákozó dühödt lovaiért küldte el rokonát.Épségben minden gond nélkül innen is hazatért.

 

A nyolcadik feladat:

Az amazon királynő, Hippolüté övéért kellett elmennie, ugyan nagy harcok árán, de megszerezte ezt is.

 

A kilencedik feladat: 

Elkellett hoznia a mükénéi udvarba a szörny Gerüónésznek bíborszínű marhacsordáját. Héraklész megölte a szörnyet, majd teljesítette a feladatot.

 

A tizedik feladat: 

Az utolsó munkájaként azt kapta, hogy ölje meg a sztümphaloszi húsevő madarakat. Nevüket onnan kapták, hogy Arkádiában, a sztümphaloszi tavak környékén éltek és nagy pusztulást hoztak a vidékre. Tollaik és karmaik is kemény rézből voltak, s tollaikat úgy lőtték ki a földre mint a puskagolyót. Az ellenük vívott harc szinte kilátástalan volt, mert azt, aki a földről lőtt rájuk, védhetetlen tollzáporral árasztották el. Héraklész ezért felmászott egy fára, ahonnan kereplővel riasztotta fel a madarakat, s mikor már körülötte keringtek, ekkor nyilaival támadt rájuk és sorban lőtte le őket. Félelem lett úrrá a madarakon, hiszen hiába dobálták a földre tollaikat, ezért messze szálltak Görögországtól és soha nem tértek vissza.

 

Ekkor Héraklész így szólt:-Király elvégeztem a rámmért feladatokat, engedj el a szolgálatból. Az álnok király készült erre a pillanatra és azt mondta nem ismerek el két feladatot,mert az egyikben segítettek neked és a másikért fizetséget kaptál. Így Héraklészre még két feladatot rót ki.

 

A tizenegyedik feladat:

Meg kellett szereznie a Heszperidák aranyalmáit, amelyet Ladón, a sárkány őrzött. Héraklész elment Atlaszhoz aki a Heszperidák apja volt, és megkérte, hogy hozza ki neki az aranyalmákat, cserébe átveszi tőle az égbolt tartását, amíg vissza nem ér. Atlasz boldogan ki is hozta az almákat, de az égboltot már nem akarta visszavenni. Héraklész ezért azt kérte Atlasztól, hogy fogja meg egy pillanatra az égboltot, csak addig, amíg hoz egy párnát a vállaira, mert nagyon nyomja a teher. Atlasz beugrott Héraklész trükkjének, így a hős ezt a feladatát is megoldotta.

 

A tizenkettedik feladat: 

Tizenkettedik munkája pedig az volt, hogy fegyver nélkül hozza fel az alvilágból a háromfejű kutyát, a Kerberoszt Héraklész megragadta az alvilág őrzőjének két fejét, és addig szorongatta, míg a harmadik fej is megadta magát.

 

Miután Héraklész végzett a feladataival tulajdonképpen elmondhatta magáról, hogy bejárta az egész ókori világot. Tizenkét munkája során rengeteg egyébb kalandja is volt, így a Gibraltári szoros két partján felállította híres oszlopait, kiszabadította a Kaukázusokban láncravert Prométheuszt. Omphalé szolgálatában is állt három éven keresztül. A próbák után visszatért Thébaiba, ahol Déianeira kegyeiért kellett megküzdenie Akhelóosz folyamistennel. Miután elnyerte a leány kezét, feleségül vette, és sok gyermeke született tőle. Egyik kalandjáról hazatérve azonban otthon az a hír fogadta, hogy a kentaúr Nesszosz elrabolta Déianeirát.Felkerekedett és mérgezett nyilával meg is lőtte a kentaúrt, aki még halála előtt azt mondta Déianeirának, hogy merítsen véréből, mert az szerelmi bájitalként hat. Ha úgy érzi, távolodik szerelmük, használja fel, és magához láncolhatja Héraklész szívét. Az asszony nem tudta, hogy a kentaurok vére mérgező bármilyen formában is, így megfogadta elrablója tanácsát, és merített véréből. Hónapokkal ezután Déianeira úgy érezte, hogy férje egy másik nőért is epekedik, és hogy megelőzze a bajt, úgy gondolta, ideje bevetni a szerelmi bájitalt. Héraklész ingét Nesszosz vérével mosta ki. Mikor a nagy hős felvette az inget, a méreg egyből hatni kezdett, és megölte őt. Déianeira szíve majd meghasadt bánatában, és tettéért az erinüszüszök addig zúgtak a fülébe, míg egy magas szikláról a mélybe vetette magát és azonnal szörnyet halt. Héraklészt halotti máglyájáról egy felhő ragadta el, és az Olümposzra emelte az Istenek közé. Így lett a félistenből halála után Istenség, köszönhetően főként annak, hogy Zeusz legkedvesebb gyermeke volt. Héraklész istenként Hébét vette feleségül.